Spazio Parco Milano – White Sposa Magazine Gennaio 2020